โครงการ IMPAC-T ได้รับรางวัล JICA President Awards ประจำปี 2014

ImpactAward2

โครงการวิจัย   “การบรูณาการศึกษาการพยากรณ์ด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย”    อันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Integrated  Study  Project on  Hydro-Meteorological  Prediction  and Adaptation to Climate Change in Thailand  (IMPAC-T)”  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแกนหลักดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียวนั้น ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือน เมษายน 2557 ที่ผ่านมา      โดยผู้ให้ทุนสนับสนุนหลัก คือ JICA  และ JST  แห่งประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS)  ได้ประเมินผลงานและผลสำเร็จของโครงการฯแล้วปรากฎว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้ง 5 ด้าน คือ  ความสอดคล้อง(Relevance)   ประสิทธิผล(Effectiveness)   ประสิทธิภาพ(Efficiency)   ผลที่มีต่อสังคม(Impact)  และ ความยั่งยืน (Sustainability)    จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7  โครงการของ  JICA  ทั่วโลก (ซึ่งแต่ละปีมีมากกว่า 300 โครงการ)  เพื่อรับรางวัล  JICA President Awards ประจำปีค.ศ 2014 (2557)   โดย    Mr. Shuichi Ikeda, Chief cheap cartier replica Representative, JICA Thailand Office  ได้นำรางวัลดังกล่าวมามอบให้แก่ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และ อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ หัวหน้าโครงการ IMPAC-T  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  ณ  ห้องประชุมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   ซึ่งมีคณะกรรมการประจำคณะ ส่วนหนึ่งเข้าร่วมในพิธีด้วย   สำหรับทางฝ่ายญี่ปุ่นนั้น JICA ได้มอบรางวัลให้กับ Prof.  Dr. Taikan Oki  , Oki  laboratory,   Institute of Industrial Science , The university of Tokyo  วันที่ 28 ตุลาคม 2557  ณ สำนักงาน JICA กรุงโตเกียว